หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม ส่งบุคลากรฝึกบริหารความคิด ณ ศูนย์จิตตปัญญาฯ ม.มหิดล
ศิลปกรรม ส่งบุคลากรฝึกบริหารความคิด ณ ศูนย์จิตตปัญญาฯ ม.มหิดล

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-24 16:39:46


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ “คนสำราญ งานสำเร็จ” จุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจและรู้จักบริหารความคิดของตน เพื่อให้รู้เท่าทันธรรมชาติ และนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงาน และเพื่อตอบสนองนโยบายองค์กรแห่งความผาสุก

 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และอาจารย์ ดร. สุปรียส์ กาญจนพิศศาล  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรอบรมอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)