หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล”
บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-03-27 11:14:25


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา และคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล” มี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (อาคาร 57) คณะวิทยาการจัดการ จัดโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home