หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปี 2566
ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-08 15:35:14


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

- รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร

- รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์

ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home