หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม คณาจารย์ร่วมแสดงผลงาน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม คณาจารย์ร่วมแสดงผลงาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-11-18 23:20:54


วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเวทีเสวนาผลงาน “ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่” โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ลาน P1-4 บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิด

การนี้ ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ และ อ.ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี คณาจารย์จากสาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยชื่อ “โครงการนวัตกรรมการสร้างบ้านผึ้ง เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มปริมาณของผลผลิต สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไทย โดยสร้างฐานให้ความรู้ใหม่ในพื้นที่ขยายผลจากศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดระนอง” 

- ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

- ขอบคุณข้อมูล จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- ขอบคุณภาพข่าว จาก กัญยาณี พ่วงเสือ

#อว#กระทรวงอว#MHESI#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home