หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-21 16:31:15


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมรองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน กิติวัฒน์ (กรรมการ) นางสาววนัสนาฏ ประพาลา (เลขานุการ) และนางสาววรางคณา ศิริหงษ์ทอง (เลขานุการ)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษา จึงดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือจากผู้บริหารทุกท่าน อาจารย์สาขาวิชา เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษา ที่เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจการประเมินฯ ทำให้การตรวจประเมินฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งผลให้ในปีนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพสูงถึง 4.70 อยู่ในระดับ "ดีมาก" แต่อย่างไรก็ตาม คณะศิลปกรรมศาสตร์จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งๆขึ้นต่อไป ขอน้อมรับทุกข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจการประเมินฯ ในนามคณะศิลปกรรมศาสตร์ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนผลักดันและดำเนินงาน ทำให้การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home