หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร ป.โท เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตร ป.โท เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-07-15 11:25:57


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน มาเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ กรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ กรรมการ และมี นางสาวจิตรานุช เวสา  เป็นเลขานุการงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home