หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-19 00:07:28


วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย พิธีเปิด ณ ห้องประชุมคณาจารย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมการตรวจประเมินฯ  และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการตรวจการประเมิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง และรองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล กรรมการ นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์ เลขานุการ


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home