หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-08-18 19:24:44


วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ พิธีเปิด ณ ห้องประชุมคณาจารย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมการตรวจประเมินฯ  และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการตรวจการประเมิน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ และอาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล กรรมการ นางสาวรุจเรศ พินธุวัฒน์ เลขานุการงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home