หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > มหาวิทยาลัยประกาศ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยประกาศ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-05-17 14:24:07


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ. ผศ. จำนวน 8 ราย

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 4 / 2565 วันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย

1. ผศ.อรัญ ขวัญปาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2.ผศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา

3.อาจารย์ ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

4.อาจารย์พูนทรัพย์ เศษศรี วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

5.อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา บัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

6.อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7. อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

8. อาจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป บัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา อนุสาขาวิชาปรัชญาตะวันตก

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาคมสวนสุนันทาทั้งมวล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home