หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 17:55:05


วันที่ 24 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ.สุภาวดี จุ้ยศุขะ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุม ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ซึ่งจัดโดย ธนาคาร ธ.ก.ส. ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมีภาคส่วนชุมชนที่เข้าร่วม ได้แก่

1.คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนสถาบันการเงินชุมชนแพรกหนามแดง

2.คณะกรรมการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนตำบลแพรกหนามแดง

3.คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแพรกหนามแดง

4.คณะกรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ หมู่7 บ้านคลองขุด

เป็นการแลกเปลียนเรียนรู้บริบททางการเงินของชุมชน เพื่อสร้างแนวทางในการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home