หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-06-16 13:25:33


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรม หัวข้อ "พัฒนาบุคลิกภาพ" ให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ในทุกด้าน ทั้งการแต่งกาย กิริยาท่าทาง การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการกิจการพิเศษ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับวิทยากรและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ก่อนจะเริ่มพิธีและกล่าวเปิดงานโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ


รูปภาพเพิ่มเติม อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ.pdf