หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผอ. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อตกลกทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ผอ. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อตกลกทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-26 14:39:30


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้บริหารคณะฯ ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อหารือการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยในเบื้องต้นจะจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทางจิตตปัญญาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์  และจะขยายไปสู่ประชาคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป

 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คือองค์กรการศึกษา ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และการปฏิบัติด้านจิตตปัญญาและการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ในมิติและบริบทที่หลากหลาย จากอดีตที่ผ่านมา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษาทำงานร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ นักปฏิบัติ นักขับเคลื่อนสังคม และผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ทั้งในสังคมไทยและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้แนวคิดและการปฏิบัติด้านจิตตปัญญาแพร่ขยายไปสู่วงกว้าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม