หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-26 13:47:17


ประมวลภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง 

ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 มีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่น 10 ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีไอยเรศ งามแฉล้ม ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในเป็นกรรมการในการสอบ ดังนี้

- รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ (ประธานกรรมการ)

- ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง (กรรมการและเลขานุการ)

และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home