หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-01-17 12:59:54

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2565  โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา และ ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา







งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home