หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สัญจร) ณ จ.เพชรบุรี
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สัญจร) ณ จ.เพชรบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-20 13:14:18


วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(สัญจร) และการกำหนดทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนั้นยังมีการหารือการจัดทำ (ร่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการถ่ายทอดตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การประชุมสัญจรครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหาดทรายแกรนด์ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอบคุณภาพข่าวและเนื้อหาจาก เพจ เลขานุการรองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (คุณณาฐวดี พุทธวงค์)


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home