หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล ประจำปี 2565
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-11-03 14:48:33


วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล ประจำปี 2565 และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 , กพร. และ U-Ranking เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในการนี้ อ.ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ด้วย Google Meetงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home