หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-06-17 19:38:01


วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ตามรอบกำหนดการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรฯ จะเปิดใช้ในปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ รศ.ดร.สมพล ดำรงเสถียร ศ.ดร.สมพร ธุรี รศ.ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ ร่วมกับประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home