หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำร่าง SAR ประจำปี 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทำร่าง SAR ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 10:35:34


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 เพื่อหารือสร้างความเข้าใจและดำเนินการจัดทำ(ร่าง)เล่มรายงานผลการดำเนินงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี อ.ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home