หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-15 19:08:46

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งจะจัดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ ได้เชิญ อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมประชุมเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการจัดทำสื่อให้ความรู้ต่างๆที่จะใช้ประกอบการปฐมนิเทศในครั้งนี้เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home