หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ประชุมหารือการเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายในโครงการ miniTCDC Link กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ประชุมหารือการเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายในโครงการ miniTCDC Link กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-25 11:04:35

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.นภดล สังวาลเพชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย  อ.ดร.เตือนตา พรมุตตาวรงค์ หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น และ ผศ.สิรัชชา สำลีทอง อาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น ได้ประชุมหารือการเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายในโครงการ miniTCDC Link กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) โดยมี คุณเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณกฤษณา เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมจัดในรูปแบบออนไลน์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home