หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ศิลปกรรม และวิทยาศาสตร์ หารือการบูรณาการรายวิชาทางศิลปะการแสดง ให้กับนักศึกษาวิทย์ฯกีฬา
ศิลปกรรม และวิทยาศาสตร์ หารือการบูรณาการรายวิชาทางศิลปะการแสดง ให้กับนักศึกษาวิทย์ฯกีฬา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-15 20:29:27

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และ ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมหารือกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.คมกฤช รัตตะมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อ.ธนาเดช โพธิ์ศรี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ประชุมหารือการบูรณาการรายวิชาทางศิลปะการแสดง เพื่อสร้างบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพในการเป็น Unique Trainers ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้ นักศึกษาแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ยังสามารถฝึกการเป็น Acting Coach ได้ผ่านโครงการนี้ ในการบูรณาการเนื้อหารายวิชาดังกล่าวซึ่งกันและกันจะสามารถสร้างศักยภาพในการเป็นมืออาชีพของทั้งสองคณะได้เป็นอย่างดี

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home