หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมหารือการสร้างกิจกรรมและจัดทำแผนบันทึกข้อตกลง กับองค์กรเอกชน ทางด้านศิลปะ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมหารือการสร้างกิจกรรมและจัดทำแผนบันทึกข้อตกลง กับองค์กรเอกชน ทางด้านศิลปะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-23 15:13:46


วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 บริษัท เจ็นโฟร์ จำกัด และตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสี Vallejo ในประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมหารือการสร้างกิจกรรมและจัดทำแผนบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับองค์กรเอกชน ทางด้านศิลปะ โดยมี ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หัวหน้าแขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์สีประเภทต่าง ๆ ของ Vallejo เพื่องานศิลปกรรม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม ไปจนกระทั่งการออกแบบงานฉากละครเวที รวมถึงการฝึกฝังตัวกับผู้ประกอบการทางศิลปะให้กับคณาจารย์และนักศึกษา ได้มีประสบการณ์แบบมืออาชีพในสาขาเฉพาะทางศิลปกรรมศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

tiktok : farssru

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home