หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ
เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-09 10:09:05


               เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ผศ.ดร. เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี และ ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th