หน้าหลัก > ข่าว > เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA > คณะศิลปกรรมศาสตร์'สวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์'สวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-05-12 12:09:58


วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม รล.406 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา (เจ็ดยอด) ทั้งนี้ ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามร่วมกับ 3 สถาบัน ได้แก่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home