หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ทีมอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย
ทีมอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-07-05 13:11:10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ
อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์  เสริมศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล  สังวาลเพ็ชร
อาจารย์ คณิน  ไพรวันรัตน์


นายวริยะ  เกตุชู
นายวริศ  อุ่นสมบัติ
นายสิชล  รอดทยอย
นายมงคล  อิงคุทานนท์


 นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่ได้รับเหรียญรางวัลในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ณ Palace of Culture เมือง IASI – ประเทศ ROMANIA จำนวน 6 ผลงาน

  วันนี้ วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ในวาระการประชุมสภาประจำเดือนมิถุนายน สภามหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะนักวิจัยที่ได้เข้าร่วมประกวดผลงานในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ณ Palace of Culture เมือง IASI – ประเทศ ROMANIA สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 22 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วม 6 ผลงาน ทั้งนี้นักวิจัยและผู้วิจัยร่วมเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย นายกร ทัพพะรังสี จำนวน 15 ท่าน ได้แก่

1.ผลงานเรื่อง : Nature Mate

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล สังวาลเพ็ชร

อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี

อาจารย์ คณิน ไพรวันรัตน์

นายวริยะ เกตุชู

จาก : ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัลดังนี้

1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania

2. Gold Medal จาก Euroinvent 2019

3. Special Award จาก iCAN-TORONTO,Canada

4. Gold Medal จาก Euroinvent 2019Romania(On stage)

2.ผลงานเรื่อง : Push and Dry

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล สังวาลเพ็ชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี

อาจารย์ คณิน ไพรวันรัตน์

นายวริศ อุ่นสมบัติ

จาก : ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล

1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania

2. Special Award จาก INNOPA Indonesian

3. Silver medal จาก Euroinvent 2019 Romania(On stage)

3.ผลงานเรื่อง : Re-Grow Coral

โดย : อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล สังวาลเพ็ชร

อาจารย์ คณิน ไพรวันรัตน์

นายสิชล รอดทยอย

จาก : ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล

1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania

2. Gold Medal จาก Special Award จาก iCAN-TORONTO,Canada

3. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania(On stage)

4.ผลงานเรื่อง : Alga-Boom

โดย : อาจารย์ คณิน ไพรวันรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล สังวาลเพ็ชร

อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี

นายมงคล อิงคุทานนท์

จาก : ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล

1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania

2. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania

3. Special Award จาก INNOPA Indonesian

4. Excllence Award for academic performance, efforts and achievements in science and education จาก Euroinvent 2019 Romania

5. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania(On stage)


ขอบคุณเนื้อหาข่าว จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.ird.ssru.ac.th/th/news/view/26-06-2562งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home