หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี
อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-07-09 13:58:11
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพให้เด็กผู้รอการปลดปล่อย ณ ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปรานี จังหวัดนครปฐม
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home