หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > กิจกรรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยด้วยศาสตร์ 4 DNA
กิจกรรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยด้วยศาสตร์ 4 DNA

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-03-27 11:46:47


วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมสร้างการรับรู้เข้าใจ ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กิจกรรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยด้วยศาสตร์ 4 DNA)  โดยมีอาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ และอาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร  และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔ ชุมชน คือ ชุมชนบ้านรางจิก(ผ้าขาวม้าทอมือ) ชุมชนบ้านม่วงงาม(ผลิตภัณฑ์จากใบตาล) ชุมชนบ้านคุ้งกระทะ(สไบมอญ) ชุมชนบ้านสองพี่น้อง(ผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์)  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  โดยมี นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม
ข้อมูล: สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
www.ssru.ac.th