หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ศิลปะการรำโนรา
ศิลปะการรำโนรา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-03-25 13:35:36


✍️✍️ รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนรา กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และคณะโนราธรรมนิตย์ สงวนศิลป์

1. การรำประสมท่าเพลงโค
2. การบทครูสอนสอนรำและบทประถมแบบสั้น
3. การรำท่าครู
4. การร้องกลอนโนราเบื้องต้น (กลอนสี่)
5. แนวทางการนำเอกลักษณ์การแสดงโนราสู่การสร้างสรรค์ของอาจารย์ธรรมนิตย์

????????ทั้งนี้ จะมีสอนการทำชุดโนรา-การร้อยลูกปัดโนราหลังการอบรมอีกด้วย

***หมายเหตุ
1. จัดเก็บค่าลงทะเบียนคนละ 1000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) สามาถนำไปเบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการได้
2. ผู้เข้าร่วมได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ตลอดโครงการฯ ทั้งนี้สามารถเข้าชมการแสดงในเทศกาล Dance Festival 2021 ฟรี โดยมีชุดการแสดงโนราชุด "ยั่วปี่" จากคณะโนราธรรมนิตย์ สงวนศิลป์ เป็นการแสดงเบิกโรง

***รายละเอียดอื่น ๆ ดูได้จากแบบฟอร์มลงทะเบียนด้านใน
https://forms.gle/Mkxvi8chKEbit6Y68

????????‍????????‍???? ดำเนินงานโดย สาขาศิลปะการแสดง (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรรค์) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: อาจารย์ ดร.ภัคคพร พิมสาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
www.ssru.ac.th