หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือ OBE
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือ OBE

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-12 11:48:34


วันที่ 17 มกราคม 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือ OBE  ให้กับคณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี  เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจในแนวคิดของ Outcome-based Education และสามารถออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โดยได้เชิญ รศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการนี้ ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home