หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE : Outcome-based Education)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE : Outcome-based Education)

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-12-19 02:08:32


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE : Outcome-based Education) ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่สาขา ในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาดนตรี โดยได้เชิญ รศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี ให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับวิทยากรและคณาจารย์ จัดอบรม ณ ชั้น 2 โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home