หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > 2 อาจารย์เก่งจากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หนึ่งในองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
2 อาจารย์เก่งจากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หนึ่งในองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-13 13:07:17#ผลงานและรางวัลศิลปกรรมสวนสุนันทา

ผลงานการออกแบบโดย 2 อาจารย์เก่งจากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
อ.ภาณุวัฒน์ กาหลิบ หัวหน้าสาขาวิชา
อ.มารุต พิเชษฐวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา

หนึ่งในองค์ความรู้งานวิจัยปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอบคุณผู้สนับสนุน
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th