หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 17:14:20


วันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 13  Miss Cailing He ได้สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “Research on Folk Song Performance and National Characteristics of Jinxiu Yao Ethnic Group in Guangxi” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในเป็นกรรมการในการสอบ ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ (ประธานกรรมการ)

- Professor Dr.Lingling Liu (กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง (กรรมการและเลขานุการ)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home