หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-20 18:31:02


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 11 ได้แก่ นายธนพล แก้วกว้าง ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์เพลงทรงเครื่องในบริบทร่วมสมัย เรื่อง ‘วันทอง’” 

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในเป็นกรรมการในการสอบ ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัย)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัสวรรณ อดิศัยภารดี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ (กรรมการและเลขานุการ)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา (ประธานกรรมการสอบ และอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home