หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-08 15:34:34


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางสาขาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 3 Miss Juan Li สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในเป็นกรรมการในการสอบครั้งนี้ ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร (ประธานกรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษา)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัย)

- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัตช์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง (กรรมการและเลขานุการ)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home