หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-08 15:57:09

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางสาขาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 คน ดังนี้

Miss Lichao Liu (รุ่น 3) ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ "Cultural Ecology Perspective of Intangible Cultural Heritage Dance in Henan Section of the Grand Canal" ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในเป็นกรรมการในการสอบครั้งนี้ ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม (ประธานกรรมการสอบ)

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัสวรรณ อดิศัยภารดี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง (กรรมการและเลขานุการ)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร

และในการสอบครั้งนี้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจากทางจีนเข้าร่วมในการสอบ ได้แก่ Professor Dr.Jin Qianqiu


Mr.Xianfeng Quan (รุ่น 2) ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ "Researching the Yugu's Dance Cultural Identity from the Point of View of Corridor Science" ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในเป็นกรรมการในการสอบครั้งนี้ ดังนี้

- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ (ประธานกรรมการสอบ)

-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน)

- รองศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล (กรรมการและเลขานุการ)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร

และในการสอบครั้งนี้ มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจากทางจีนเข้าร่วมในการสอบ ได้แก่ Professor Dr.Jin Qianqiu
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home