หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-08 15:34:59


ประมวลภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง รุ่น 4 นายมนัญชยา เพชรูจี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในเป็นกรรมการในการสอบครั้งนี้ ดังนี้

- รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี โพธิเวชกุล (ประธานกรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษา)

- รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัตช์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัย)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน)

-  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว (กรรมการและเลขานุการ)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home