หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-01-15 13:48:02


เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา (13 ธันวาคม 2566) ทางสาขาวิชาศิลปะการแสดงของเรา ได้มีนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่น 3 Miss Xi Chen ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ "The music and cultural contexts of the South-western Chinese piano music" ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในเป็นกรรมการในการสอบครั้งนี้ ดังนี้

- อาจารย์ ดร.ไกรลาส จิตร์กุล (ประธานกรรมการสอบ)

-  อาจารย์ ดร.ณิชา พัฒนานนท์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร (กรรมการและเลขานุการ)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์

และในการสอบครั้งนี้ได้มีอาจารย์ที่ปรึกษาจากทางฝั่งจีนเข้าร่วมด้วย ได้แก่ Professor Dr.Liu Lingling
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home