หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง > หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-09-08 16:10:14

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่น 13 จำนวน 2 คน ได้แก่

Mr.Jingbao Xiang 

ได้สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง ““Visualized Emotions” Presentation in Dance Performances”  

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในเป็นกรรมการในการสอบ ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม (ประธานกรรมการ)

- Associate Professor Dr. Zhuang Tan (กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง (กรรมการและเลขานุการ)

มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา วศินารมณ์


Mr.Liang Tang 

ได้สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ เรื่อง “Application and Development of Dazu Rock Carvings Dancing Elements in Modern Dances” 

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในเป็นกรรมการในการสอบ ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม (ประธานกรรมการ)

- Professor Dr. Xiaodong Hu (กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง (กรรมการและเลขานุการ)

มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิศา วศินารมณ์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home