หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > อบรมการถ่ายภาพ
อบรมการถ่ายภาพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-18 12:42:53

ขอบคุณภาพจาก คุณอรกานต์จิต สุขอิ่มเจริญ (งานกิจการนักศึกษา) และคุณสุรชาติ จันทร์เด่นดวง (Art of Aud)วันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดอบรมการถ่ายภาพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดย วิทยากร คุณสุรชาติ จันทร์เด่นดวง (Art of Aud) เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและศักยภาพให้กับนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่าที่สนใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home