หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-17 13:11:26

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ข้อความ


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 [สาขาวิชาจิตรกรรม] และ [สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์] คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ  สุวรรณผาติ จัดในรูปแบบออนไลน์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home