หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > อธิการสวนสุนันทานำผู้บริหารหลักสูตร WiNS เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา
อธิการสวนสุนันทานำผู้บริหารหลักสูตร WiNS เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-03-27 12:11:17


อธิการสวนสุนันทานำผู้บริหารหลักสูตร WiNS เยี่ยมชมวังสวนสุนันทา

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นเจ้าภาพนำผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหาร ระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หลักสูตรWiNS รุ่นที่ 3 สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และเยี่ยมชมวังสวนสุนันทา ย้อนเวลาผ่านอุโมงค์ประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ภายใต้เนินหลังพระราชานุสาวรีย์ พร้อมทั้งย้อนรอยศึกษาเรื่องราวภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล ดื่มด่ำความงดงามของธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่สอดประสานกันอย่างลงตัว ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการลิ้มรสชาติอาหารชาววังพร้อมรับฟังการบรรเลงดนตรีสุดคลาสสิค

กิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้สรุปการจัดกิจกรรม Bonding ระหว่างกลุ่ม Tesla และกลุ่ม Da vinci  โดยได้เลือกให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับหลักสูตร "WiNS" เป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อสร้างเครือข่าย ผนึกพลังประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงงานของหน่วยงานในกระทรวง อว. และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาแนวคิด กลยุทธ์การทำงาน กระบวนการเรียนรู้ด้าน Digital Literacy เพื่อการบริหารจัดการองค์กร พร้อมส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรรุ่นใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย

ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล  พัชรนันท์จินดา (ถ่ายภาพ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนอุปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (รายงาน)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home