หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์" รูปแบบออนไลน์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์" รูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-08-06 13:09:35

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์" ในรูปแบบออนไลน์ด้วย Google Meet โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (ประธานกรรมการ)

2. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล (กรรมการ)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ (กรรมการ)

นางสาวชนิดา ชิราพฤกษ์ (เลขานุการ)
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home