หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย" รูปแบบออนไลน์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย" รูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-08-19 16:07:21


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย" ในรูปแบบออนไลน์ด้วย Google Meet โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (กรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล (กรรมการ) และนางสาวชนิดา ชิราพฤกษ์ (เลขานุการ)เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home