หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี" รูปแบบออนไลน์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี" รูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-08-05 17:06:20

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี" ในรูปแบบออนไลน์ด้วย Zoom Meeting โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เจริญนิตย์ (ประธานกรรมการ)

2. อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล (กรรมการ)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมฉาย  บุญญานันต์ (กรรมการ)

นางสาวปาริฉัตร์ จันทร์นวล (เลขานุการ)
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home