หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง" รูปแบบออนไลน์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง" รูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-20 00:30:37

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง" รูปแบบออนไลน์ และห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ ดังนี้  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร (ประธานกรรมการ)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ คงถาวร  (กรรมการ)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน กิติวัฒน์  (กรรมการ)

และนางสาวสุภาวดี เรืองสังข์ (เลขานุการ)

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนคณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home