หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ" รูปแบบออนไลน์
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ" รูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-08-05 17:50:47

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 "หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ" ในรูปแบบออนไลน์ด้วย Google Meet โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (ประธานกรรมการ)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ (กรรมการ)

3. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล (กรรมการ)

นางสาวดาราวรรณ พวงบุบผา (เลขานุการ)

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home