หน้าหลัก > ข่าว > หลักสูตร ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 "ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ"
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 "ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-08-20 19:47:47


วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล (กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ (กรรมการ) และ นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง (เลขานุการ) จัดในรูปแบบออนไลน์จัดในรูปแบบออนไลน์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home