หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผลงานวิจัย
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับเกียรติบัตรรางวัลผลงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-17 13:24:24

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี และ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งพิธีมอบเกียรติบัตรดังกล่าวจัดขึ้นในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home