หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่ผลิตผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่ผลิตผลงานวิจัยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-06-29 09:26:40


วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นักวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติ และสามารถคว้ารางวัลมาได้ รายละเอียดดังนี้

1. เวทีประกวด ไต้หวัน (IIIC 2021)

- รางวัล Gold Medal

ผลงานเรื่อง : Multi-functional Picnic set

โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา นักวิจัย

อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ ผู้ร่วมวิจัย

นายมงคล อิงคุทานนท์ ผู้ร่วมวิจัย

ผลงานเรื่อง : CaOG : Calcium Oxide Granule for Soil Conditioner

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร นักวิจัย

นางสาวอชิรญา แสงอินทร์ ผู้ร่วมวิจัย

นายชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ ผู้ร่วมวิจัย

- รางวัล Silver Medal

ผลงานเรื่อง : TAI LUE OF LANNA

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ นักวิจัย

นางสาวจารุวรรณ กุณาเลย ผู้ร่วมวิจัย

2. เวทีประกวด ฮ่องกง (IIDC 2021)

- รางวัล Gold Medal

ผลงานเรื่อง : Eco-friendly containers from vetiver fibers

โดย : อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ นักวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้ร่วมวิจัย

นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่องพันเลิศ ผู้ร่วมวิจัย

ผลงานเรื่อง : COFFEE - REVIVAL

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ นักวิจัย

ผลงานเรื่อง : Paper from Orchid Stem

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร นักวิจัย

นายณัฎฐ สิงหา ผู้ร่วมวิจัย


ขอบคุณ : สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home