หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาดนตรี ลงพื้นที่ วิจัยพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม
สาขาวิชาดนตรี ลงพื้นที่ วิจัยพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-16 23:07:22สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ ทำโครงการวิจัยพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์เเละโรงเรียนบ้านเเพรกหนามเเดง ต.เเพรกหนามเเดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

นำโดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

- ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ 

- อ.อวัสดากานต์ ภูมี (หัวหน้าชุดโครงการวิจัย)

- อ.ปฐมวัส ธรรมชาติ (หัวหน้าโครงการย่อย) 

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี  (ผู้ร่วมวิจัย)

(กิจกรรมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 10 มีนาคม 2564)

ขอบคุณภาพข่าว : อ.อวัสดากานต์ ภูมี

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home